Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Krojczynie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Procedura organizacji pracy szkoły i zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

                                    

Procedury na rok szkolny 2020/2021 obowiązujące w Szkole Podstawowej Tadeusza Kościuszki w Krojczynie 

Procedura organizacji pracy szkoły i zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN, MZ.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły oraz w każdej klasie zostały zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk, płyny dezynfekujące, instrukcje użycia środka dezynfekującego, oraz ważne numery telefonów. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły muszą użyć płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych , bez  objawów chorobowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych. Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły inny niż hol i korytarz w części pałacowej. Nie mogą wchodzić do szatni, klas, stołówki szkolnej lub przebywać na innych korytarzach. W celu  konsultacji rodzica  z nauczycielem pracownik obsługi wezwie nauczyciela na hol szkolny.
 6. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły, korzystający z przestrzeni wspólnej szkoły muszą  zachowywać zasady: a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 7.  W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej- noszą maseczki.
 8. W miarę możliwości w szkole należy ograniczyć przebywanie  osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Nauczyciele i wychowawcy odpowiadają za organizację  sposobów szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 9. Maseczki obowiązują również w autobusie szkolnym, w szatni, na korytarzach podczas przerw. Rodzice zapewniają uczniom środki ochrony osobistej-maseczki. Szkoła zapewnia środki czystości, płyny do dezynfekcji.
 10. Uczniowie i pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Plan lekcji ułożony jest w taki sposób, aby w miarę możliwości każdego dnia uczniowie mogli przebywać w tych samych klasach, w celu uniknięcia częstej zmiany pomieszczeń. Tam gdzie jest to możliwe siedzą pojedynczo w ławkach w odstępach 1,5 m.
 13. Nauczyciele dyżurni i pracownicy obsługi zwracają uwagę, by do szatni uczniowie wchodzili rotacyjnie, bez jednorazowych tłumów. Szatnie są systematycznie dezynfekowane ( wejście i wyjście grup).
 14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 16.  Zajęcia sportowe  do czasu sprzyjających warunków pogodowych należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.
 17. Sprzęt sportowy po zajęciach musi być zdezynfekowany po każdej grupie ćwiczącej.
 18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Wychowawcy i nauczyciele czuwają, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.
 19. W klasach 0-III do jednej grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 20. Klasy 0- III  przebywają w wyznaczonej  stałej sali.
 21. W klasach 0-III należy usunąć wszystkie zabawki pluszowe, materiałowe itp. Nie należy wystawiać w  klasach papierowych prac dzieci.
 1. Z sali, w której przebywa grupa, z mebli należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 2. Zabawki dzieci z oddziału przedszkolnego, które były w użyciu należy pod koniec dnia włożyć do worka w celu dezynfekcji.
 3. Wszystkie przerwy w sprzyjających warunkach atmosferycznych odbywają się na świeżym powietrzu. Uczniowie z każdego korytarza wychodzą na dwór z nauczycielem dyżurnym, który kontroluje, by nie  tworzyły się tłumy. Wyjście odbywa się rotacyjnie: hol, parter, piętro.
 4. Przy dużym skupieniu uczniów na korytarzach nauczyciel dyżurujący dokonuje podziału typu: część parteru przechodzi na hol, jedna z klas z piętra schodzi na parter.
 5. Podczas przerw nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na zachowanie w miarę możliwości dystansu między uczniami, zwraca uwagę by nie odbywały się zabawy w bezpośrednim kontakcie.
 6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Regulamin korzystania z zajęć świetlicowych  uwzględnia zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa                w czasie epidemii. W świetlicy szkolnej znajdują się środki do dezynfekcji rąk . Uczniowie maja do nich łatwy dostęp pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),                 w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 7. W każdej klasie znajdują się środki do dezynfekcji rąk. Wychowawcy oraz pracownicy obsługi powinni kłaść nacisk na częste mycie rąk.
 8. W przypadku wystąpienia u uczniów objawów wskazujących na chorobę zakaźną nauczyciele i pracownicy szkoły natychmiast odizolowują ucznia do pozostałych kierując go do izolatorium.
 9. Po odizolowaniu ucznia i skierowania do izolatorium nauczyciel niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia , by pilnie odebrali dziecko ze szkoły, własnym środkiem transportu.
 10. Dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 11. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

 

 

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

1.Uczeń przebywający w kwarantannie zostaje skierowany na edukację zdalną. Proponowane są trzy warianty w zależności od sytuacji:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół                        i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

 Wariant C – kształcenie zdalne

 

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

 

 

Organizacja pracy biblioteki

 1. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustalił dyrektor szkoły z nauczycielem, uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie.
 2. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.
 3. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli min. 1,5 m odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.

 

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 3. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
 4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:
 6. stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,
 7. w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy,
 8. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 9. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 10. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 11. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę.
 12. Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa.

 

Procedura przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w szkole przez personel sprzątający

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Przy wejściu głównym do szkoły oraz w każdym innym pomieszczeniu szkolnym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego i służb medycznych.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. Pracownicy obsługi zwracają uwagę, by korzystała z niego każda osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się również w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
 4. Personel sprzątający jest zobowiązany czuwać nad tym, by osoby „trzecie” w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania: hol/korytarz w części pałacowej.
 5. Personel sprzątający prowadzi rejestr wejść i wyjść osób „trzecich” do szkoły.
 6. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w rejestrze prac  porządkowych na dany dzień.
 7. Sprzęt sportowy na koniec dnia złożony do worka personel sprzątający dokładnie dezynfekuje. Myje podłogę z użyciem detergentów każdego dnia po zakończonych zajęciach.
 8. Zabawki z oddziału przedszkolnego na koniec dnia złożone do worka personel sprzątający dokładnie dezynfekuje. Zdezynfekowaniu podlega cała kasa po skończonych zajęciach.
 9. Personel sprzątający odpowiedzialny w danym dniu za podawanie uczniom posiłków zobowiązany jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 10. Dezynfekcji podlegają pomieszczenia szatni szkolnej po każdym wejściu i wyjściu grupy uczniów.
 11. Należy prowadzić bieżącą dezynfekcję toalet, odnotowując to w rejestrze prac porządkowych na dany dzień.
 12. Dyrektor szkoły dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd.
 13. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 14. Należy przestrzegać instrukcji czyszczenia sprzętu elektronicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na klawiaturę i monitory komputerów.
 15. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 16. Personel sprzątający przypomina uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Należy również zwracać  uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 17. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 18. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie każdej
 19. Personel sprzątający wspomaga nauczycieli podczas dyżurów. Reaguje na duże skupiska uczniów, uwrażliwia uczniów na przestrzeganie wytycznych sanepidu,, zwraca uwagę na zachowywanie dystansu społecznego wśród społeczności szkolnej.
 20. W razie objawów chorobowych przebywa z uczniem w izolatorium aż do przyjazdu rodziców.
 21. Za zgodą rodziców dokonuje pomiaru temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 15 maja 2020 r.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.
 3. W szkole funkcjonuje pomieszczenie[1] przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 4. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
 5.  

                        Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinni pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałek zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19, przebywając na stanowisku pracy, powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom (powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę nad uczniami, np. za pomocą telefonu komórkowego).
 4. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły. Odnośnie uczniów już przebywających w szkole należy zasięgnąć informacji od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia

 1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników szkoły z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
 2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.
 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał on kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

 

Pozostałe regulacje

 1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
 2. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także pozostaje w ścisłym kontakcie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną co do dalszego sposobu postępowania.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych uczniów oraz w niezbędnym zakresie uczniów.

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Bielicka
  data publikacji: 2021-02-11 12:30
 • zmodyfikował: Agnieszka Bielicka
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-11 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2202
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-11 12:32:29