Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Krojczynie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Szkolenie akapit :)

Tradycje naszej szkoły sięgają roku 1868. Cofnijmy się do trudnych lat siedemdziesiątych XIX wieku, kiedy to Polski nie było na mapie Europy. Na zebraniu chłopów gminy Oleszno, powiatu lipnowskiego, guberni płockiej pod naciskiem ówczesnego naczelnika powiatu uchwalono zorganizowanie dwóch szkół w Grochowalsku i Witkowie. Zwlekano jednak z ich otwarciem ze względu na rosyjski charakter szkolnictwa. Dopiero późną jesienią 1868 r. zdecydowano otworzyć szkołę w Krojczynie w pomieszczeniach po dawnej karczmie dworskiej. Rejon szkolny obejmował 12 wsi, jednak uczniów było mało, gdyż chłopi nie chcieli posyłać dzieci do rosyjskiej szkoły. Praca w szkole była trudna, trwała cały dzień z przerwą obiadową.

 1. Silny nadzór szkolny często sprawdzał, czy dzieci uczą się w języku rosyjskim. Z czasem niechęć i nieufność do szkoły i nauczycieli zaczęła ustępować miejsca życzliwości i zaufaniu. Szkoła powszechna była rosyjską, nauczyciele jednak potajemnie uczyli języka ojczystego i historii.
  • Warunki pracy w szkole uległy poprawie dopiero w roku 1890, gdy przeniesiono ją do nowego drewnianego budynku, wybudowanego przez gminę. W tym okresie nauczycielami w szkole byli: Pan Ligowski, Antoni Pomorski i Pan Szelągowski. W 1900 r. w szkole rozpoczął pracę Wincenty Wilewski.
 2. W okresie wojny japońskiej lat 1904-1905 ludność polska domagała się praw politycznych i swobód. W szkole podarto portret cara, niszczono szyldy rosyjskie, rąbano siekierami ławki szkolne. Na wiecu w Zadusznikach uchwalono rezolucję domagająca się swobód politycznych. Inspiratorem rezolucji był Antoni Karnkowski, sędzia z Oleszna, który później w obawie przed karą ukrywał się przez klika lat w Krakowie. Rząd carski częściowo ustąpił. Polakom pozwolono na naukę języka polskiego w wymiarze 1 godz. tygodniowo i na naukę religii. Nauczyciele z większą odwagą uczyli dziejów ojczystych, czytano uczniom książki zakazane, budzono ducha polskości. Dzieci tak licznie zaczęły uczęszczać do szkoły, że koniecznym stało się ograniczenie ich liczby, przyjmowano po jednym dziecku z każdej rodziny.

http://spkrojczyn.cba.pl/o-szkole/historia-szkoly

yjertje6t7jjthueyt tjt jtyjtyjtj          
j jtyjjtyj     jtyjt      
tyjt t ytyjjt     yjtyj    
yjty jtyyjtyj ytyjty          

W 1907 roku z niewiadomych przyczyn spalił się budynek szkolny i wszystkie akta. Znajomość historii szkoły zawdzięczamy, Tadeuszowi Wilewskiemu, kierownikowi szkoły w latach 1935-39 i 1946-71, który na podstawie ustnego przekazu spisał ją w 1946 r. W 1907 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. Na czas budowy uczniów przeniesiono do nasiegniewskiego dworku. Nowy, murowany budynek kryty dachówką oddano do użytku w 1908 r. Budynek ten był użytkowany do 1997 r.

Przełomową datą był rok 1918. W odrodzonym państwie Polskim powstają szkoły w Grochowalsku i Olesznie, które następnie połączono w 3 klasową Szkołę Powszechną w Krojczynie. Brak było pomieszczeń korzystano więc z izb w Grochowalsku i Szpiegowie. Zdarzało się, że dzieci z jednej rodziny musiały uczęszczać do budynków szkoły w trzech różnych wsiach. W roku 1930 zamknięto izbę szkolną w Grochowalsku, szkołę przeniesiono do wynajętego od państwa Wojciechowskich domu w Krojczynie. Takie warunki nie sprzyjały rozwojowi szkoły. Złe warunki lokalowe spowodowały zmniejszenie ilości uczniów, w związku z czym obniżono stopień organizacji szkoły do 2- klasowej. Dzieci, które uczyły się w klasie V, VI i VII musiały uczęszczać do szkół w Dobrzyniu n.Wisłą, Fabiankach, Wielgiem lub Wichowie.

W 1935 przeprowadzono remont budynków szkolnych w Krojczynie. Zorganizowano akcję „Dar dla dziecka”, której celem było powiększenie księgozbioru biblioteki szkolnej do 500 woluminów.

W latach międzywojennych w szkole pracowało dwóch nauczycieli Anastazy Kuresza i Wincenty Wilewski, który pełnił jednocześnie funkcję kierownika szkoły. Postać Wincentego Wilewskiego nierozerwalnie związana jest z historią krojczyńskiej szkoły. Z wyróżnieniem ukończył w 1897 roku Seminarium Nauczycielskie w Wymyślinie, a w Krojczynie przepracował w okresie międzywojennym 35 lat. Tu założył rodzinę , wychował sześcioro dzieci, z których troje zostało nauczycielami. Jego syn, Tadeusz Wilewski, został kierownikiem szkoły w 1935 roku. Wincenty Wilewski odszedł na emeryturę we wrześniu 1935 r., zmarł 28 października 1935 r. w trakcie załatwiania formalności emerytalnych.

W latach 1939 - 1945 nie rozpoczęto pracy w szkole. W okresie okupacji budynki szkolne zostały zniszczone, a akta, sprzęt i książki spalone.

Tadeusz Wilewski zostaje zmobilizowany i walczy w obronie Warszawy. Po kapitulacji Warszawy wraca do domu. 17 września 1939 r. na polecenie gestapo udaje się do Lipna na konferencję nauczycielską. Zostaje aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Hochenbruchu.

s2 Po wyzwoleniu jedną z pierwszych szkół, które powstały w tym terenie, była właśnie nasza placówka. 1 czerwca 1945 r. naukę w szkole rozpoczęło 121 uczniów. 28 lipca 1945 r. zakończono rok szkolny. Praca była ciężka. Obok ucznia siedmioletniego siedział czternastolatek. W roku szkolnym 1945/46 za sprawą mieszkańców zorganizowano 5-klasową szkołę w Krojczynie, dwa oddziały mieściły się w Grochowalsku. W roku szkolnym 1946-47 w szkole uczyło się 219 uczniów w 6 klasach w części budynku dworku (część pomieszczeń zajęła MO i KG PPR) . W roku tym powołano do życia Komitet Rodzicielski.

Szkoła Podstawowa w Krojczynie miała zawsze szczęście do ludzi, znakomitych dyrektorów, wybitnych nauczycieli, wspaniałych rodziców i dzięki temu najcudowniejszych absolwentów. W kwietniu 1946 r. wrócił z obozu koncentracyjnego Tadeusz Wilewski, który po krótkim urlopie zdrowotnym zgłasza się do pracy w szkole. Pełni on funkcję kierownika szkoły w latach 1946-1971.

Płyną lata, w 1946 roku po raz pierwszy wydano świadectwa ukończenia siedmioklasowej szkoły 14 absolwentom. W latach 1948-49 szkoła realizuje pełen program 7-klasowej szkoły podstawowej i zajmuje pomieszczenia całego dworku. W 1949 r. została zorganizowana drużyna harcerska. Wydano po raz pierwszy świadectwa ukończenia 7-klasowej szkoły podstawowej. W roku 1951 przeprowadzono elektryfikację szkoły i zakupiono pierwszy odbiornik radiowy. W kronice szkolnej Tadeusz Wilewski zapisuje kolejne wydarzenia z historii szkoły. Od roku 1953 nauczyciele tutejszej szkoły przystąpili do likwidacji analfabetyzmu wśród dorosłych. Wprowadzone zostały apele szkolne oraz ufundowano stypendia dla młodzieży szkolnej będącej w trudnych warunkach materialnych. 7 maja 1957 r. zorganizowano festiwal pieśni żywego słowa i tańca. Uczestniczyli w nim uczniowie z Chalina, Dobrzynia, Oleszna, Wichowa i Zadusznik.

Już w 1965 r. Tadeusz Wilewski zwraca się do władz szkolnych z prośba o umieszczenie w planach budowy nowego gmachu szkolnego. Jego działania wspierają nauczyciele i rodzice. W latach 1960 - 1970 w Krojczynie funkcjonowała również Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

s3W 1968 roku szkoła obchodzi jubileusz setnej rocznicy istnienia i otrzymuje imię Tadeusza Kościuszki. W latach 1971 - 1992 szkołą kierował Jerzy Kłudkowski.Największym problemem były trudne warunki lokalowe. Coraz bardziej dawała się we znaki ciasnota. Dojrzewała myśl o budowie nowej szkoły i domu nauczyciela. Dzięki zaangażowaniu Jerzego Kłudkowskiego w 1984 r. oddano do użytku segment składający się z 8 sal lekcyjnych a w 1987 r. pełnowymiarową salę gimnastyczną. W 1987 roku społeczność szkolna przeżyła jeszcze jedną podniosłą uroczystość. Z inicjatywy Jerzy Kłudkowski z nauczycielami 1972 r. Komitetu Rodzicielskiego został ufundowany sztandar szkolny.

Mijają lata, szkoła powiększa się, odchodzą kolejni absolwenci, zmieniają się nauczyciele. W 1992 roku po 42 latach pracy nauczycielskiej odchodzi na emeryturę Jerzy Kłudkowski. Przekazuje swoje obowiązki pani Zofii Caban, która w trudnym okresie lat 1992 -95 pełniła funkcję dyrektora szkoły. Z energią przystąpiła do pracy, w wyniku czego przeprowadzono w szkole szereg remontów. Pani Zofia Caban związana była z nasza szkołą przez 30 lat.

W 1995 r. dyrektorem szkoły zostaje Elżbieta Zalewska, która pierwszą pracę podjęła właśnie w szkole w Krojczynie w 1985 roku. Wspiera ją wspaniałe grono pedagogiczne, którym zawsze szczyciła się szkoła, potężna rzesza nauczycieli, którzy oddali szkole swoje najlepsze lata, zamiłowania, ambicje i talent. Główne zadanie, jakie postawiła sobie Elżbieta Zalewska, to poprawa warunków pracy i nauki, unowocześnienie szkoły, poszerzenia jej oferty edukacyjnej. Dzięki współpracy z władzami gminy, Komitetem Rodzicielskim i sponsorami w 1998 r. zostaje oddany do użytku garaż dla autobusu szkolnego, zbudowany całkowicie ze środków pozabudżetowych. W latach 1996-1997 przy pomocy rodziców rozpoczęto tworzenie pracowni komputerowej.

W roku 1997 szkoła posiadała 5 stanowisk komputerowych zakupionych ze środków pozabudżetowych. Jako pierwsza szkoła w gminie rozpoczęła naukę informatyki w klasie VII i VIII. Poszerzono ofertę edukacyjną, wprowadzając dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

W latach 1999 - 2005 przeprowadzono w szkole kapitalne remonty: sali gimnastycznej, kotłowni szkolnej oraz elewacji zewnętrznej. W 2007 r. szkoła otrzymuje 10 stanowiskową pracownię komputerową zakupioną z EFS. Dla dzieci z oddziału przedszkolnego oddano w 2005 r. plac zabaw. W 2009 oddano do użytku stołówkę szkolną.

W roku 1999 r. w wyniku reformy systemu edukacji przekształcono szkołę w 6-klasową szkołę podstawową. Szkoła Podstawowa w Krojczynie może się poszczycić wieloma osiągnięciami w różnych dziedzinach: nauce, sporcie, działalności pozalekcyjnej, rozwijaniu zdolności i zainteresowań uczniów, kształtowaniu wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i poza nim. W codziennej pracy nauczyciele starają się wpoić uczniom zasady zdrowej rywalizacji, uczą wytrwałości, tolerancji i szacunku dla innych. Do największych i najważniejszych naszych osiągnięć należy: wyróżnienia w wojewódzkich przeglądach teatralnych w Rypinie i Osięcinach; I miejsce w powiatowym przeglądzie piosenki w Lipnie; I i II miejsca w regionalnych, powiatowych i gminnych konkursach recytatorskich w Czernikowie, Dobrzyniu n.Wisłą, Czarnem i Krojczynie; wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach ekologicznych; rejonowych konkursach literackich; wysokie miejsca w gminnych konkursach ortograficznych; wyróżnienia w konkursach plastycznych rejonowych i powiatowych. Uczniowie naszej szkoły zajmują również I, II i III miejsca w gminnych i powiatowych zawodach sportowych w gry zespołowe.

Wizytówką szkoły od wielu lat jest chór szkolny. Występuje on z koncertami w kościołach w Lipnie, Dobrzyniu n.Wisłą i Grochowalsku; uświetnia uroczystości gminne i środowiskowe. W 2006 roku dzięki środkom pozyskanym od sponsorów udało się nagrać i wydać płytę z kolędami. Włączamy się również w organizację różnych uroczystości.

Niezapomnianym przeżyciem miejscowej społeczności było wesele kujawskie, które przygotowali uczniowie krojczyńskiej szkoły.

Szkoła zawsze postrzegana była jako placówka wyposażająca swoich uczniów w rzetelną, gruntowną wiedzę, promująca młode talenty. Szkoła osiąga wysokie wyniki na sprawdzianie końcowym w klasie VI, w bieżącym roku powyżej średniej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej.

s4 29 kwietnia 2008 r. odbyła się w szkole uroczystość jubileuszowa. Brali w niej udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście Wśród zaproszonych gości obecni byli dotychczasowi dyrektorzy szkoły oraz nauczyciele - emeryci. Na zewnętrznej ścianie budynku ufundowano pamiątkową tablicę.

Uczniowie wspólnie z nauczycielami opracowali folder o szkole, przygotowali prezentację multimedialną, uświetnili uroczystość wspaniałym występem .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Pani Dyrektor
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-11-30 12:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 12:42

Pliki do pobrania

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr
   data wytworzenia: 2020-11-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-11-30 12:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr
   data wytworzenia: 2020-11-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-11-30 12:45
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr
   data wytworzenia: 2020-11-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2020-11-30 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-11-30 12:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 270
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-30 11:25